ANBI


Stichting ’t Barre Land heeft sinds januari 2017 de ANBI-status.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 8023.37.417

Het bestuur bestaat uit:

Ianthe Mosselman, voorzitter

Karolien Derwael, penningmeester

Florian Diepenbrock, secretaris

“De stichting heeft ten doel: het produceren van theatervoorstellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” Het beleid wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Code Cultural Governance.

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. De directie en alle artistieke medewerkers zijn ingeschaald volgens de richtlijnen van de CAO Toneel en Dans.

De statuten van de stichting en het verplichte ANBI-standaardformulier zijn hier te lezen.

Het inhoudelijke meerjarenplan 2021-2024 is hier te lezen.

De jaarrekeningen en bestuursverslagen van 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn hier te lezen.

Mocht u willen doneren, dan kan dat op rekeningnummer:

NL 51 TRIO 0197660967 ten name van Stichting ’t Barre Land

Bij voorbaat veel dank!